Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Fundația Crucea Alb-Galbenă, operator înregistrat în R.G.E.P.D.C.P. sub nr. 32881 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră, în vederea beneficierii de serviciile furnizate de fundație.

Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt dezvăluite doar partenerilor contractuali ai operatorului, împuternicitului operatorului, asociaților/fundațiilor partenere și autorităților publice centrale/locale, potrivit legii. Datele nu sunt transferate în străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail cruceaalbgalbena@cag.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei si/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).